Новини
 
 
 
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА “СПЕЧЕЛИ СЛУШАЛКИ BEATS SOLO3”
12-09-2018
 

І. Организатор на кампанията и място на провеждане

1. Организатор на кампанията (наричана по-долу за краткост „Играта“) e Киров Хай - Енд БГ ЕООД, дружество регистрирано и действащо по законите на Република България, с адрес на управление: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 28, Силвър Център, ет. 2, ТОБ 67, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК):204635383, администратор на лични данни.

II. Отговорност

1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на Организатора: www.kirov-high-end.bg, на Фейсбук страницата на организатора www.facebook.com/KirovHighEnd.

2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Организатора: www.kirov-high-end.bg

3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

4. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта.

III. Период на провеждане на Играта

Играта се провежда за периода 15.09.2018г. до 00:00 часа на 30.09.2018г.(„Период на Играта“).

IV. Условия за участие в Играта

1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

2. С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

3. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на всички изисквания, посочени по-долу („Участник/Участници“):

- Са харесали страницата на Организатора във Facebook ( https://www.facebook.com/KirovHighEnd/ );

- Са дали 5 –звездна оценка (ревю) във страницата;

- Са направили във Fecbook CHECK-IN и са се тагнали със снимка от щанда на Организатора в мол Парадайс Център (публикациите на стената на Организатора във Facebook задължително трабвя да са публични);

- Са пълнолетни;

- Лица под 18 години могат да участват само, ако за целта се снимат с родител или настойник;

3.1. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години, или са се снимали със Родител или настойник, и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта. С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие техните име и фамилия и снимките, които могат да им бъдат направени, ако спечелят Награда от Играта, да бъдат публикувани на интернет и Facebook страниците на Организатора.

4. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

5. В Играта нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства.

V. Награди

1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия Участниците ще имат възможност да спечелят награда, осигурена от Организатора във връзка с провеждането на Събитието и Играта („Наградата)

Награда в кампанията – със съответната ѝ пазарна цена:

  • 1 бр. Безжични слушалки Beats Solo 3 – 574лв

Наградата се предоставя на спечелилия Участник, в съответствие и при изпълнение на условията по т. VI.4 по-долу. Спечелилият Участник няма право да получат паричната равностойност на Наградата или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул.

VI. Определяне на спечелилия Участник и получаване на Наградата

1. Наградата ще се изтегли на 01.10.2018 г. от представител на Организатора, чрез томбола на случаен принцип в присъствието на НОТАРИУС.

2. Името на спечелилия Участник се обявява до 22:00 часа на 02.10.2018 г. на интернет страницата и Facebook страницата на Организатора.

3. Спечелилият Участник ще бъде потърсен чрез лично съобщение във Facebook, изпратено от Организатора към профила, с който участника е взел участие в кампанията, от страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/KirovHighEnd, в срок от 5 работни дни след провеждане на томболата по т. VI.1 по-горе, за да бъде уговорено време за получаване на Наградата, което не може да бъде по-късно от две седмици след датата на провеждане на томболата по т. VI.1 по-горе.

4. Спечелилият Участник има право да получи своята Награда срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Наградата се получава на щанда на организатора Киров Хай-Енд БГ ЕООД, находящ се на етаж -1 в Търговски център Парадайз Център, при следните условия:

1) Участникът да потърси своята Награда в срока по т.VI.3;

2) Участникът да предостави валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на въведените име и фамилия във Facebook, удостоверяващ самоличността на спечелилия Участник, както и от документа за самоличност да е видно, че Участникът отговаря на изискванията по т. IV.3.1.A). В случай че спечелилият Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него лице, което представи заверено пълномощно за получаване на Наградата. Ако спечелилият Участник, живее извън София и няма възможност да дойде на място на щанда на Организатора или да изпратят упълномощен представител, може да получи наградата си чрез куриерска фирма, като цената за доставка е за сметка на Участника. Същия следва да удостовери самоличността си, като изпрати от Facebook акаунта, с който участва в играта, копие на личната си карта и съответните данни за доставка.

5. При неспазване на условията по т. IV.5 и VI.4. по-горе, включително ако спечелилият Участник не се яви да получи своята Награда в срок съгласно т. VI.4.1) по-горе, спечелилият Участник няма право да получи Наградата, която му е определена. В този случай, Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на тази т. VI.5.

6. В случай че опитите за свързване с печеливш Участник съгласно т. VI.3 са неуспешни в рамките на 3 (три) работни дни след тегленето по т. VI.1 по-горе, същият губи правото да получи Наградата, която му е определена. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

7. На датата и при условията, посочени в т.VI.1 по-горе ще бъдат изтеглени резервни печеливши Участници за Наградата, като всеки следващ резервен печеливш Участник (съгласно реда, по който е изтеглен) би имал право да получи Награда единствено и само при реализиране на условията на т. VI.5 и т. VI.6 по отношение на някой Участниците, определен за печеливш съгласно настоящите Общи условия. Организаторът не е длъжен да се свърже с резервните печеливши Участници до реализиране на условията на т.VI.5 и т. VI.6.

VII. Изключване от Играта

До момента на предоставяне на Наградата Организаторът има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, които:

1) са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия.

2) участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание.

VIIІ. Прекратяване на Играта

1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предварително предизвестие при възникване на организационни причини или поради промени в действащото приложимо законодателство или поради разпореждания на компетентни държавни органи.

2. В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

IX. Защита на личните данни на Участниците в Играта

 

1. Оператор на личните данни, събрани по време на Играта е Киров Хай - Енд БГ ЕООД, ЕИК:204635383, което е регистриран администратор на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни под идентификационен № 435758.

2. За целите на администриране на Играта, както и за другите цели, посочени в т. IX.5. по-долу, Организаторът може да събира и обработва следните лични данни на Участници:

собствено и фамилно име;

телефонен номер;

е-mail;

Снимка;

При провеждането на настоящата Игра, Организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на Участниците, свързани с участие в Играта. Организаторът декларира, че събраните лични данни ще бъдат съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в изрично определените от закона случаи, както и че при провеждането на настоящата Игра няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие.

3. С участие в кампанията, всеки Участник изразява своето изрично информирано съгласие личните данни, предоставени от него, да бъдат: (а) обработвани и съхранявани, в това число с автоматични средства, от Организатора, включително да бъдат използвани от последния за целите на директен маркетинг за последващи маркетингови събития и кампании; (б) използвани от Организатора, в случай че Участник е спечелил Награда, за информиране на Участника относно начина на получаване на спечелената Наградa и за обявяване на печелившият Участник в Играта по начините, посочени в т. VI.2.

4. С участието си в кампанията, всеки Участник декларира също, че е уведомен и съгласен, в случай че бъде изтеглен за печеливш в Играта, името, гласът и образът му, заснети и записани на звуков и/или видео материал и/или фото изображение, да бъдат използвани от Организатора изцяло по негово решение във всякакви медии за рекламни цели (включително, за обявяване на статута му на печеливш Участник), без да се дължи на Участника каквото и да е възнаграждение и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника. При същите условия имената на спечелилите Участници ще бъдат публикувани на официалната уебстраница на Организатора, както и в официалната страница на организатора във Facebook www.facebook.com/KirovHighEnd. Участникът се съгласява и декларира, че е наясно, че с горните публикации данните му ще бъдат разкрити на неограничен кръг лица.

5. Личните данни на спечелилите Участници ще бъдат обработвани от Организатора за целите на администрирането на Играта, както и във връзка с настоящи и бъдещи рекламни кампании и/или каквито и да е други маркетингови цели, включително директен маркетинг, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

6. Срокът за обработването на личните данни е 50 (петдесет) години. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за участие в Играта.

7. Участникът декларира и се съгласява, че обработването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието в настоящата Игра.

8. Организаторът гарантира, че личните данни на Участниците се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г.

X. Други

1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта, се изпращат писмено на следния адрес: info@kirov-high-end.bg. На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

2. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

3. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

 

 

 
 

 
 
 
© 2018 Kirov High-End